top of page
Algemene gebruikersvoorwaarden

MULTI VISION BVBA onder de handelsnaam KETELCO, adres: Meirbrug 1 bus 5 - 73 2000 Antwerpen, KBO nummer BE 0839.202.329, beheert de website www.ketelco.be (hierna: KETELCO).

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website.

Vragen of opmerkingen met betrekking tot deze website kan u stellen via:

(1) Mail: info@ketelco.be

(2) Telefoon: +3233760486

(3) Brief: Meirbrug 1 bus 7 2000 Antwerpen

Internetgebruikers kunnen de website gratis raadplegen, maar zonder enige waarborg vanwege KETELCO.

Het gebruik van de Website en het materiaal dat erop wordt gepost, mag niet illegaal of aanstootgevend zijn.

De gebruiker verbindt zich ertoe:

(a) het recht op privacy van anderen niet te schenden;

(b) geen inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten;

(c) geen uitspraken te doen die lasterlijk zijn ten aanzien van KETELCO en anderen, betrekking hebben op pornografie, van racistische of xenofobische aard zijn, haat aanwakkeren of aanzetten tot geweld of ordeverstoring.

(d) geen bestanden te uploaden die virussen bevatten of beveiligingsproblemen kunnen veroorzaken.

(e) de integriteit van de Website op geen enkele wijze in gevaar te brengen.

KETELCO houdt zich het recht voor alle inhoud, die naar haar mening illegaal of aanstootgevend is, te verwijderen van de website.

KETELCO respecteert de privacy van de gebruikers van haar website. 

 

PRIVACY POLICY BIJ VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Het beleid dat op de website van KETELCO wordt toegepast inzake de persoonlijke levenssfeer evenals de verwerking van alle informatie die verzameld wordt tijdens of naar aanleiding van uw bezoek aan deze website:

- Doel van de verwerking van de persoonsgegevens; bij de registratie op deze website en/of plaatsing van een offerte-aanvraag en/of bestelling, zal van u een aantal persoonsgegevens gevraagd worden. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de correcte en vlotte werking van de op dat moment te volbrengen procedure. De gegevens worden gebruikt om de door u gevraagde goederen en/of diensten te kunnen leveren.

 

- Verwerking van de persoonsgegevens en de personen die toegang hebben tot de verwerkte gegevens; de verstrekte gegevens worden opgenomen in de bestanden van KETELCO. De gegevens zullen enkel verwerkt worden in de mate dat de verwerking nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die u met KETELCO heeft afgesloten.

Uw persoonlijke gegevens zullen niet verkocht of verzonden worden aan derden, noch openbaar gemaakt worden.

KETELCO  behoudt zich wel het recht voor uw gegevens te gebruiken of openbaar te maken, wanneer dit noodzakelijk is om de integriteit van de website te vrijwaren, wanneer de wet dit eist, wanneer de verwerking voor u van levensbelang is, wanneer de verwerking moet gebeuren om een taak van openbaar belang te vervullen of nog wanneer de gegevensverwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang te behartigen

- Uw rechten met betrekking tot de door ons verzamelde gegevens; u heeft het recht uw gegevens in te kijken en te verbeteren. Tevens heeft u het recht u kosteloos te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor directe marketing.

 

- Contactgegevens verwerker; KETELCO maakt mogelijks gebruik van Cookies, Cookies zijn kleine bestanden die via de website tijdelijk op uw harde schijf worden opgeslagen. Deze kleine bestanden vergemakkelijken de navigatie en dragen in hoge mate bij tot de gebruiksvriendelijkheid van de website.

Indien u door de browser wenst verwittigd te worden wanneer er een cookie wordt verzonden, kan u uw browserinstellingen aanpassen.

Indien u geen cookies wenst te ontvangen, kan u in uw browserinstellingen kiezen voor “geen cookies accepteren”. U ontvangt dan geen cookies meer. Dit kan echter leiden tot verlies aan functionaliteiten en verlies aan gebruiksvriendelijkheid van de website.

Links naar andere websites:

Links die opgenomen zijn op de website zijn louter ter informatieve titel. Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, noch voor de inhouden van externe links, noch voor de eerbiediging van een beleid inzake persoonlijke levenssfeer dat identiek is aan het beleid zoals hierbij gedefinieerd. Bij het betreden van de externe links leest u best het privacybeleid van de betrokken website door.

 

Intellectuele rechten:

 

Alle intellectuele eigendomsrechten op teksten, afbeeldingen en digitale bestanden die door KETELCO op de website wordt gepubliceerd kunnen eigendom zijn van KETELCO. De gebruiker mag kleine delen van de website reproduceren voor eigen privédoeleinden (niet-commercieel gebruik), op voorwaarde dat hij alle intellectuele eigendomsrechten respecteert en telkens de correcte bronverwijzing hanteert. Commercieel gebruik is verboden.

Hoewel KETELCO alle redelijke inspanningen levert om de nauwkeurigheid van de inhoud van haar website te garanderen en storingen te voorkomen, is zij 'KETELCO' niet verantwoordelijk voor onnauwkeurige informatie, storingen, stopzetting of andere gebeurtenissen die de gebruiker  rechtstreekse of onrechtstreeks schade zou kunnen toebrengen.

De gebruiker mag geen deeplink plaatsen op zijn externe website, enkel de exacte URL van de homepage van de website mag worden gebruikt.

Het is gebruikers verboden de indruk te wekken dat zij verbonden zijn  met KETELCO. Het is gebruikers niet toegelaten gebruik te maken van "framing" of gelijkaardige methodes.

Commerciële functie KETELCO :

KETELCO is een exlusief commerciëel platform met als doeleinde de eindklant zo goed als mogelijk te informeren over alle mogelijke alternatieven binnen het aangeboden gamma producten en diensten (o.a. zonneboilers, condensatieketels, warmtepompen en hybride-systemen), alle mogelijke daaraan gekoppelde installatie-concepten, het adviseren van alle mogelijke financiële voordelen hieraan gekoppeld en het voorstellen van de voor de klant best passende configuratie (in samenspraak en conform met de wensen van de klant, waarbij hij/zij  'de klant ' de uiteindelijke beslissingsnemer is van welks van de mogelijke aanbiedingen hij/zij daaruit verkiest, KETELCO is uiteraard niet aansprakkelijk voor ontevredenheid die een gevolg kan zijn van de de gekozen eindbeslissing hierin door de klant).. KETELCO is een commerciële schakel tussen de klant en de door, voor hem/haar gekozen uit te voeren producten/diensten, aangestelde aannemer in kwestie, de aannemer die de werken uiteindelijk zal bewerkstelligen is de uiteindelijk aansprakkelijke en eindverantwoordelijke binnen de in dit kader opgestelde verkoopsovereenkomsten *KETELCO kan dus onder geen enkel beding aanpsrakkelijk gesteld worden voor de uitvoering en opereert hierbijde enkel als adviserend en communicatief bijstaand kanaal om alle werken/proceduren in een zo goed mogelijke richting te sturen. Op alle effectief opgestelde verkoopsovereenkomsten zullen alle betrokken partijen steeds duidelijk vermeld worden.

KETELCO heeft het recht ten allen tijde de gebruikersvoorwaarden te wijzigen.

De website is uitsluitend bedoeld voor gebruikers in België.

KETELCO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inbreuken die door derden of door de internetgebruiker worden gepleegd via de diensten of website van KETELCO.

De inlichtingen, producten en diensten die op deze Website voorkomen, kunnen technische onjuistheden of tikfouten bevatten. KETELCO is hiervoor niet aansprakelijk.

KETELCO heeft het recht de toegang en het gebruik van de website te ontzeggen aan gebruikers die de voorwaarden schenden.

Op geschillen die betrekking hebben op de website worden beheerst door het Belgisch recht en zullen worden voorgelegd aan de rechtbanken van Brussel

bottom of page